စကားကောင်း (၄) မျိုး


၁။ သုဘာသိတ - ကောင်းသော စကား။
၂။ ဓမ္မ - တရားသော စကား။
၃။ ပိယ - ချစ်ဖွယ်သော စကား။
၄။ သစ္စ - မှန်ကန်သော စကား။
(စတုက္က အင်္ဂုတ္တိုရ် ၅ - အာပတ္တိဘယဝဂ် ၊ ၅- ထူပါရဟ သုတ်)