အညဒိန္နကျွန် (၃) မျိုး

၁။ ရာဇဒိန္န - မင်းကပေးသော ကျွန်။
၂။ ဉာတိဒိန္န - ဆွေမျိုးကပေးသော ကျွန်။
၃။ သခိဒိန္န - အဆွေခင်ပွန်းက ပေးသော ကျွန်။