ဂန္ဓာရီ ဝိဇ္ဇာမျိုး (၄) ပါး


၁။ ဆေးဝိဇ္ဇာ ဂန္ဓာရီဓာတ် - ဆေးဖြင့်စီရင်သည်။
၂။ ပြဒါးဝိဇ္ဇာ ဂန္ဓာရီနတ် - ပြဒါးရှင်လုံးဖြင့် စီရင်သည်။
၃။ သံဝိဇ္ဇာ ဂန္ဓာရီနတ် - သံသေလုံးဖြင့် စီရင်သည်။
၄။ အင်း မန္တာန် သမထ ဂန္ဓာရီဝိဇ္ဇာနတ် - ၎င်းတို့၏ တန်ခိုးဖြင့် သိဒ္ဓိပြီးသူများ။