ဂိုဏ်း (၈) ပါး (ဆန်းဂိုဏ်း)

၁။ မဂိုဏ်း ( မတ် ဘုံ ဇေ ။ ဂရုသုံးလုံး ၂၂၂ )
၂။ နဂိုဏ်း ( န သိ ဘ ။ လဟုသုံးလုံး ၁၁၁ )
၃။ ဘဂိုဏ်း ( ဘူ လ မိ ။ ဂရု လဟု လဟု ၂၁၁ )
၄။ ယဂိုဏ်း ( ယ တိမ် သတ် ။ လဟု ဂရု ဂရု ၁၂၂ )
၅။ ဇဂိုဏ်း ( ဇ နေ ပု ။ လဟု ဂရု လဟု ၁၂၁ )
၆။ ရဂိုဏ်း ( ရာ မိ ကြတ်။ ဂရု လဟု ဂရု ၂၁၂ )
၇။ သဂိုဏ်း ( သု လိ သွာ ။ လဟု လဟု ဂရု ၁၁၂ )
၈။ တဂိုဏ်း ( တတ် အာ သ ။ ဂရု ဂရု လဟု ၂၂၁ )