စေတိယကျွန် (၅) ပါး


၁။ ဝန္ဒိ - သုံ့ကျွန်။
၂။ သုဒ္ဓါကိတ - စင်ကြယ်သော အမျိုးကို ဝယ်ယူအပ်သော ကျွန်။
၃။ ဥဒ္ဓါရ - အပေါင်ကျွန်။
၄။ ဣဏ - မြီမှုကြောင့် ဖြစ်သောကျွန်။
၅။ မေထုန - ကာမမှုကြောင့် ဖြစ်သောကျွန်။ (လေးပါးစု၌ ပါသော စေတီယကျွန် လေးပါးနှင့် ပေါင်းသော် စေတီယကျွန် ကိုးပါးခေါ်သည်)