ကောက်မျိုး (၇) ပါး


၁။ သာလိ - သလေးကောက်ကြီး၊ ကောက်ညှင်း၊
၂။ ဝီဟိ - ကောက်လတ်၊ ကောက်ကြမ်း၊ ငစိန်၊ ငကျောက်
၃။ ကုဒြူသ - လူး၊
၄။ ဂေါဓုမ - နတ်ကောက်၊ ဂျုံ၊
၅။ ဝရက - ပြောင်း၊
၆။ ယဝ - မုယော၊ ဘာလီ၊
၇။ ကင်္ဂု - ဆပ်။