အား (၄) ပါး


၁။ ငှက်တို့၏ အားသည် ကောင်းကင်ဖြစ်၏။
၂။ ငါးတို့၏ အားသည် ရေဖြစ်၏။
၃။ အားနည်းသူ၏ အားသည် မင်းဖြစ်၏။
၄။ ကလေးတို့၏ အားသည် ငိုခြင်းဖြစ်၏။