ဥသဘနှင့်တူသော ပုဂ္ဂိုလ် (၄) ယောက်

၁။ မိမိပရိသတ်၌ ကြမ်း၏။ တစ်ပါး၌ မကြမ်း။
၂။ တစ်ပါး၌ ကြမ်း၏။ မိမိပရိသတ်၌ မကြမ်း။
၃။ တစ်ပါး၌လည်း ကြမ်း၏။ မိမိပရိသတ်၌လည်း ကြမ်း၏။
၄။ တစ်ပါး၌လည်း မကြမ်း။ မိမိပရိသတ်၌လည်း မကြမ်း။