ကလာ (၇) ပါး


ကလာ - ဓါတ်တစ်ပါးတစ်ပါး၏ အပိုင်းအခြား။
၁။ ပထမကလာ - အသားကို ဆောင်တတ်သော ကလာ၊
၂။ ဒုတိယကလာ - သွေးကို ဆောင်တတ်သော ကလာ၊
၃။ တတိယကလာ - အဆီကို ဆောင်တတ်သော ကလာ၊
၄။ စတုတ္ထကလာ - ဝမ်း၌ သလိပ်ကို ဆောင်တတ်သော ကလာ၊
၅။ ပဉ္စမကလာ - အစာဟောင်းကို ဆောင်တတ်သော ကလာ၊
၆။ ဆဋ္ဌမကလာ - ဝမ်းမီးကို ဆောင်တတ်သော ကလာ၊
၇။ သတ္တမကလာ - သုက်ကို ဆောင်တတ်သော ကလာ။