အပြင် (၈) ပါး ပျက်စီးရခြင်းတရား (၈) ပါး


၁။ မင်းဘေး ကြောင့်အမျိုးပျက်စီးရခြင်း။
၂။ ခိုးသူဘေး ကြောင့်အမျိုးပျက်စီးရခြင်း။
၃။ မီးဘေး ကြောင့်အမျိုးပျက်စီးရခြင်း။
၄။ မြှုပ်ထားသော ပစ္စည်းများ ရွှေ့ပြေင်း၍သွားခြင်း။
၅။ မြှုပ်ထားသော ပစ္စည်းများ ရွှေ့ပြောင်း၍သွားခြင်း။
၆။ ပြုလုပ်သမျှ မကောင်းဖြစ်၍ ပျက်စီးခြင်း။
၇။ အမျိုးဥစ္စာ စည်းစိမ်ကို ဖျက်ဆီးမည့်သူပေါ်လာခြင်း။
၈။ အမျိုးဥစ္စာ ကိုယ်ခန္ဓာတို့ပါ အမြဲမနေသေရခြင်း။