အနိယတ ရဟန်းသိက္ခာပုဒ်နှစ်ပါး

၁။ ရဟန်းသည် မိန်းမနှင့် အကာအကွယ်ရှိသော အများမမြင်သော နေရာ၌ နှစ်ယောက်တည်း
အတူမနေရ။
၂။ ရဟန်းသည် မိန်းမနှင့် အကာအကွယ် မရှိသော အများမကြားရသော နေရာ၌ နှစ်ယောက်တည်း
အတူမနေရ။

( ဝိနည်းတော် ၂၂၇ - မှ )