အပ္ပမညာ စေတသိက်နှစ်ပါး

၁။ ကရုဏာ - ဆင်းရဲသူများကို မြင်က သနားခြင်း။
၂။ မုဒိတာ - ချမ်းသာမှု ရသူများကို မြင်ပါကဝမ်းမြောက်ခြင်း။