အထက်ပိုင်း သံယောဇဉ် (၅) မျိုး


၁။ ရူပရာဂ - ရူပဘုံ၌ တပ်မက်မှု။
၂။ အရူပရာဂ - အရူပဘုံ၌ တပ်မက်မှု။
၃။ မာန - အထင်ကြီးမှု။
၄။ ဥဒ္ဓစ္စ - စိတ်ပျံ့လွင့်မှု။
၅။ အဝိဇ္ဇာ - မသိမှု။