အိမ်ရှင်ကျင့်ဝတ် (၅) ပါး (လင်္ကာ)


၁။ ဝစွာ ကျွေးမွေး။
၂။ ပြုရေးစီရင်။
၃။ နာလျှင် ကုစေ။
၄။ ငှဝေရသာ။
၅။ အခါကိုလွှတ်၊ အိမ်ရှင်ဝတ်၊ မချွတ် ငါးခုသာ။