အရူပဗြဟ္မာ (၄) ဘုံ

၁။ အာကာသာနဉ္စာယတန - ရုပ်မရှိသော ဗြဟ္မာဘုံ။ (ကောင်းကင်ပညတ်)
၂။ ဝိညာဏဉ္ဇာယတန - ရုပ်မရှိသော ဗြဟ္မာဘုံ။
၃။ ဘာကိဉ္စညာယတန - ရုပ်မရှိသော ဗြဟ္မာဘုံ။
၄။ နေဝသညာနာသညာယတန - ရုပ်မရှိသော ဗြဟ္မာဘုံ။