ဂုဏ် (၃) ပါး


၁။ သတွဂုဏ် - ပညာဖြစ်စေခြင်း။
၂။ ရဇဂုဏ် - အလိုရမ္မက် ဖြစ်စေခြင်း။
၃။ တမဂုဏ် - မာန်မာန ဖြစ်စေခြင်း။