စာရွတ်ဖတ်ရာ သဒ္ဒါ (၁၀) လုံး


၁။ ဓနိတ = တင်းတင်းရွတ်ရခြင်း။
၂။ သိထိလ = လျော့လျော့ ရွတ်ရခြင်း။
၃။ ဒီဃ = ရှည်ရှည်ဆွဲ၍ ရွတ်ရခြင်း။
၄။ ရဿ = တိုတိုရွတ်ရခြင်း။
၅။ ဂရု = လေးလေးရွတ်ရခြင်း။
၆။ လဟု = ပေါ့ပေါ့ ရွတ်ရခြင်း။
၇။ သမ္ဗန္ဓ = ဆက်စပ်၍ရွတ်ရခြင်း။
၈။ ဝ ဝတ္ထိတ = ခြားဖြတ်၍ ရွတ်ရခြင်း။
၉။ ဝိမုတ္တ = သံလွှင့်ဖွင့်၍ ရွတ်ရခြင်း။
၁၀။ နိဂ္ဂဟိတ = နှုတ်ခမ်းကို ပိတ်၍ရွတ်ရခြင်း။