စန္ဒကူးမျိုး (၄) ပါး


၁။ ရတ္တစန္ဒန - စန္ဒကူးနီ။
၂။ ကာလာနုဿရီ - စန္ဒကူးနက်။
၃။ ဟရိစန္ဒန - စန္ဒကူးရွှေ။
၄။ ဂန္ဓသာရ - စန္ဒကူးဖြူ။