ကုလဒူသက (၈) ပါး


၁။ ပုပ္ဖဒါန - ပန်းပေးခြင်း မပြုအပ်။
၂။ ဖလဒါန - သစ်သီးပေးခြင်း မပြုအပ်။
၃။ စုဏ္ဏဒါန - ဆပ်ပြာမှုန့်ပေးခြင်း မပြုအပ်။
၄။ မတ္တိကာဒါန - ကသယ်မှုန့် ပေါင်ဒါမှုန့်ပေးခြင်း မပြုအပ်။
၅။ ဒန္တကဋ္ဌဒါန - သွားတိုက် ဒန်ပူ သွားပွတ်တံပေးခြင်း မပြုအပ်။
၆။ ဝေဋ္ဌုဒါန - သစ်ဝါးပေးခြင်း မပြုအပ်။
၇။ ဝေဇ္ဇိက - လူတို့၏အစေအပါး မလုပ်ရ။
၈။ ဇင်္ဃပေသနိက - လူတို့၏ အစေအပါး မလုပ်ရ။
(ဝိနည်းတော်)