အနှောင်အဖွဲ့ကြီးမျိုး (၁၀) ပါး


၁။ မာတာ - အမိ၊
၂။ ပိတု - အဖ၊
၃။ ဘရိယ - မယား၊
၄။ ပုတ္တ - သားသမီး၊
၅။ ဉာတိသင်္ဂဟ - အဆွေအမျိုး၊
၆။ မိတ္တသဟာယ - အပေါင်းအဖော်၊
၇။ ဘောဂဓန - ဥစ္စာရွှေငွေ၊
၈။ လာဘသက္ကာရ - လာဘ်အပူအဇော်၊
၉။ ဣဿရ - အစိုးရခြင်း၊
၁၀။ ပဉ္စကာမဂုဏ - ငါးပါးသောကာမဂုဏ်။