စမုံမျိုး (၇) ပါး


၁။ ဇီယာ၊
၂။ စမုတ်၊
၃။ စမုန်စပါး၊
၄။ စမုန်ဖွဲ၊
၅။ စမုန်ဖြူ၊
၆။ စမုန်နီ၊
၇။ စမုန်နက်။