အဘိဉာဉ် (၅) ပါး

၁။ ဣဒ္ဓိဝိဓအဘိဉာဉ် - တန်ခိုးအမျိုးမျိုး ဖန်ဆင်းနိုင်သော ဉာဏ်။
၂။ ဒိဗ္ဗသောတ အဘိဉာဉ် - နတ်တို့နားကဲ့သို့ ကြားနိုင်သော ဉာဏ်။
၃။ ပရစိတ္တဝိဇာနန အဘိဉာဉ် - သူတစ်ပါးစိတ်ကို ပိုင်းခြင်း၍ သိနိုင်သော ဉာဏ်။
၄။ ပုဗ္ဗေနိဝါသအဘိဉာဉ် - ရှေးရှေးသောဘဝက ဖြစ်စဉ်ကို သိနိုင်သော ဉာဏ်။
၅။ ဒိဗ္ဗစက္ခုအဘိဉာဉ် - နတ်တို့၏ မျက်စိကဲ့သို့ မြင်နိုင်သော ဉာဏ်။
(သင်္ဂြိုဟ်)