အရသာ (၆) ပါး


၁။ အစပ် အရသာ။
၂။ အငန် အရသာ။
၃။ အဖန် အရသာ။
၄။ အခါး အရသာ။
၅။ အချို အရသာ။
၆။ အဆိမ့် အရသာ။ သို့မဟုတ် အချဉ်။