ကာမဂုဏ် (၅) ပါး


၁။ ရူပါရုံ - အဆင်းကို ခုံမင်လိုက်စားခြင်း။
၂။ သဒ္ဒါရုံ - အသံကို ခုံမင်လိုက်စားခြင်း။
၃။ ဂန္ဓာရုံ - အနံ့ကို ခုံမင်လိုက်စားခြင်း။
၄။ ရသာရုံ - အရသာကို ခုံမင်လိုက်စားခြင်း။
၅။ ဖောဋ္ဌဗ္ဗာရုံ - အတွေ့ကို ခုံမင်လိုက်စားခြင်း။