ဂိုဏ်းစိုး နတ်သမီး (၅) ပါး


၁။ သူရဿတီ - မဂိုဏ်းကို စိုးသည်၊ နှုတ်၏ သြဘာမင်္ဂလာဖြစ်စေ၏။
၂။ သုန္ဒရီ - နဂိုဏ်းကို စိုးသည်၊ ကောင်းမှုအရာ မင်္ဂလာ ဖြစ်စေတတ်၏။
၃။ မဏိမေခလာ - ဘဂိုဏ်းကို စိုးသည်၊ မြတ်သောအခြွေအရံပေးတတ်၏။
၄။ သီရိ - ယဂိုဏ်းကို စိုးသည်၊ ကျက်သရေဘုန်းတန်ခိုး တိုးစေ၏။
၅။ ကာဠကဏ္ဏီ - ဇဂိုဏ်း၊ သဂိုဏ်း၊ ရဂိုဏ်း၊ တဂိုဏ်းတို့ကို စိုးသည်၊ ယုတ်မာသော အကျိုးပေးတတ်၏။