ခဏ (၃) ပါး


၁။ ဥပါဒ် - ခန္ဓာငါးပါး ဖြစ်ခြင်း။
၂။ ဌီ - ခန္ဓာငါးပါး တည်ခြင်း။
၃။ ဘင် - ခန္ဓာငါးပါး ချုပ်ပျက်ခြင်း။