ကပ်မျိုး (၅) ပါး

၁။ ပမ္မ။
၂။ ပန္နု။
၃။ ကတြသင်္ချေ။
၄။ ဆောင်းမေးခါး။
၅။ စူလာနဖာ။
စူလာနဖာပမ္မ၊ ပန္နုစသား၊ ကတြသင်ချီ၊ တလီဆောင်းခါး၊ ဤငါးပါးကို ကပ်မျိုးဆို၏။အတွင်းကပ်မျိုး

၁။ ပန်းနု။
၂။ ပန်းမ။
၃။ စူလာနဖာ။
၄။ ဆောင်းမေးခါး။
၅။ ကတြသင်္ချေ။

အပြင်ကပ်မျိုး

၁။ ကပ္ဖိုလ်။
၂။ ကပ်မ။
၃။ ကတြသင်္ချေ။
၄။ စူလာနဖာ။
၅။ ဆောင်းမေးခါး။