အဒိန္နာဒါနကံ အပြစ် (၃) ပါး

၁။ ဥစ္စာမွဲခြင်း။
၂။ ဆင်းရဲစွာ ငတ်နေရခြင်း။
၃။ အလိုမပြည့်ခြင်း။