အိုးလေးလုံးနှင့်တူသော ပုဂ္ဂိုလ် (၄) ယောက်


၁။ ကြည်ဖွယ်ကားမရှိ၊ သစ္စာလေးပါးကို သိသည်။
၂။ ကြည်ဖွယ်ကားရှိ၏။ သစ္စာလေးပါးကိုမသိ။
၃။ ကြည်ဖွယ်လည်းမရှိ။ သစ္စာလေးပါးကိုလည်း မသိ။
၄။ ကြည်ဖွယ်လည်းရှိ၏။ သစ္စာလေးပါးကိုလည်း သိ၏။