ကြငှန်းထီးဖြူ (၅) စင်း


၁။ ကြငှန်းထီး။
၂။ ဥရုထီး။
၃။ တမွတ်ထီး။
၄။ ကနက္ကဒဏ်ထီး။
၅။ သမ္မုတိထီး။