ကလျာဏဇာတိ စေတသိက် (၂၀) ပါး


၁။ အလောဘ - စွန့်လွှတ်မှု။
၂။ အဒေါသ - ချစ်ခင်မှု။
၃။ အမောဟ - တွေဝေခြင်း မရှိ။
၄။ သဒ္ဓါ - ယုံကြည်မှု။
၅။ သတိ - မမေ့မှု။
၆။ ဟိရီ - အကုသိုလ် ရှက်မှု။
၇။ ဩတ္တပ္ပ - အကုသိုလ်ကြောက်မှု။
၈။ တတြမဇ္စျတ္တတာ - အလယ်အလတ် သဘောထားမှု။
၉။ ကာယပဿဒ္ဓိ - ကိုယ်ငြိမ်းအေးမှု။
၁၀။ စိတ္တပဿဒ္ဓိ - စိတ်ငြိမ်းအေးမှု။
၁၁။ ကာယလဟုတာ - ကိုယ်ပေါ့ပါးမှု။
၁၂။ စိတ္တလဟုတာ - စိတ် ပေါ့ပါးမှု။
၁၃။ ကာယ မုဒုတာ - ကိုယ် နူးညံ့မှု။
၁၄။ စိတ္တမုဒုတာ - စိတ် နူးညံ့မှု။
၁၅။ ကာယကမ္မညတာ - ကိုယ်အမှု၌ ခိုင်ခံ့မှု။
၁၆။ စိတ္တကမ္မညတာ - စိတ်အမှု၌ ခိုင်ခံ့မှု။
၁၇။ ကာယပါဂုညတာ - စိတ်ကျွမ်းကျင်မှု။
၁၈။ စိတ္တပါဂုညတာ - ကိုယ်ကျွမ်းကျင်မှု။
၁၉။ ကာယုဇုကတာ - ကိုယ်ဖြောင့်မတ်မှု။
၂၀။ စိတ္တဇုကတာ - စိတ်ဖြောင့်မတ်မှု။