ကိလေသာ (၁၁) ပါး


၁။ ကောဓ - အမျက်ထွက်ခြင်း။
၂။ ဥပနာဟ - ရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်း။
၃။ ထမ္ဘ - ရိုသေထိုက်သူကို မရိုသေခြင်း။
၄။ သာရမ္ဘ - သူတပါး မခံသာအောင် ယှဉ်ပြိုင်ခြင်း။
၅။ မက္ခ - ကျေးဇူးမဲ့ကို ပြောခြင်း။
၆။ ပဠာသ - မိမိထက် သာလွန်သူကို သာလွန်သည်ဟု မပြောဘဲ ဂုဏ်ပြိုင်ခြင်း။
၇။ မာယာ - မိမိ၏ မကောင်းမှုကို ဖုံးထားကာကွယ်ခြင်း။
၈။ သာဌေယျ - ဥစ္စာဓန သဒ္ဓါ သီလ သုတ ပညာ ဂုဏ်မရှိဘဲ ရှိယောင်ဆောင်ခြင်း။
၉။ အတြိစ္ဆာ - အတူတူရပါလျက် သူတပါး ရသည်ကိုပါ လိုချင်ခြင်း။
၁၀။ မဟိစ္ဆာ - မိမိ၏ သီလပညာဂုဏ်ဓနတို့ကို ရှိသည်ထက် ကြီးကျယ်အောင် ပြောခြင်း၊ ပြုမူခြင်း။
၁၁။ ပါပိစ္ဆာ - ယုတ်မာသော စိတ်ရှိခြင်း။