အာဋာနာဋိယသုတ်လာ နတ်စစ်သူကြီး (၃၇) ပါး


၁။ ဣန္ဒ နတ်
၂။ သောမ နတ်
၃။ ဝရုဏ နတ်
၄။ ဘာရဒွါဇ နတ်
၅။ ပဇာပတိ နတ်
၆။ စန္ဒန နတ်
၇။ ကာမသေဋ္ဌ နတ်
၈။ ကိန္နုဃဏ္ဍု နတ်
၉။ နိဃဏ္ဍု နတ်
၁၀။ ပနာဒယက္ခသေနာပတိ နတ်
၁၁။ ဩပမညယက္ခသေနာပတိ နတ်
၁၂။ ဒေဝသုတယက္ခသေနာပတိ နတ်
၁၃။ စိတ္တသေနယက္ခသေနာပတိ နတ်
၁၄။ နဠောရာဇယက္ခသေနာပတိ နတ်
၁၅။ ဇနေသဘယက္ခသေနာပတိ နတ်
၁၆။ သာတာဂိရိယက္ခသေနာပတိ နတ်
၁၇။ ဟေမဝတယက္ခသေနာပတိ နတ်
၁၈။ ပုဏ္ဏကယက္ခသေနာပတိ နတ်
၁၉။ ကရတိယယက္ခသေနာပတိ နတ်
၂၀။ သိဝကယက္ခသေနာပတိ နတ်
၂၁။ မုစလိန္ဒယက္ခသေနာပတိ နတ်
၂၂။ ဝေသာမိတ္တယက္ခသေနာပတိ နတ်
၂၃။ ယုဂန္ဓရယက္ခသေနာပတိ နတ်
၂၄။ ဂေါပါလယက္ခသေနာပတိ နတ်
၂၅။ သုပ္ပရောဓယက္ခသေနာပတိ နတ်
၂၆။ ဟိရိယက္ခသေနာပတိ နတ်
၂၇။ နေတ္တိယက္ခသေနာပတိ နတ်
၂၈။ မန္ဒိယယက္ခသေနာပတိ နတ်
၂၉။ ပဉ္စာစဏ္ဍယက္ခသေနာပတိ နတ်
၃၀။ အာဠာဝကယက္ခသေနာပတိ နတ်
၃၁။ ပဇ္ဇုန္နယက္ခသေနာပတိ နတ်
၃၂။ သုမနယက္ခသေနာပတိ နတ်
၃၃။ သုမုခယက္ခသေနာပတိ နတ်
၃၄။ ဒမီမုခယက္ခသေနာပတိ နတ်
၃၅။ မဏိယက္ခသေနာပတိ နတ်
၃၆။ မာဏိဓရယက္ခသေနာပတိ နတ်
၃၇။ သေရိသကယက္ခသေနာပတိ နတ်