ကောဋ္ဌသ (၃၂) ပါး


၁။ ကေသာ - ဆံပင်။
၂။ လောမာ - အမွေး။
၃။ နခါ - ခြေသည်းလက်သည်း။
၄။ ဒန္တာ - သွား။
၅။ တစော - အရေ။
၆။ မံသံ - အသား။
၇။ နှာရု - အကြော။
၈။ အဋ္ဌိ - အရိုး။
၉။ အဋ္ဌိမိဉ္ဇံ - ရိုးတွင်းခြင်ဆီ။
၁၀။ ဝက္ကံ - အညှို့။
၁၁။ ဟဒယံ - နှလုံး။
၁၂။ ယကနံ - အသည်း။
၁၃။ ကိလောမကံ - အမြှေး။
၁၄။ ပိဟကံ - အဖျဉ်း။
၁၅။ ပပ္ဖါသံ - အဆုတ်။
၁၆။ အန္တံ - အူမ။
၁၇။ အန္တဂုဏံ - အူသိမ်။
၁၈။ ဥဒရိယံ - အစာသစ်။
၁၉။ ကရီသံ - အစောဟောင်း။
၂၀။ မတ္ထလုင်္ဂံ - ဦးနှောက်။
၂၁။ ပိတ္တ - သည်းခြေ။
၂၂။ သေမှံ - သလိပ်။
၂၃။ ပုဗ္ဗော - ပြည်။
၂၄။ လောဟိတံ - သွေး။
၂၅။ သေဒေါ - ချွေး။
၂၆။ မေဒေါ - အဆီခဲ။
၂၇။ အဿု - မျက်ရည်။
၂၈။ ဝသာ - ဆီကြည်။
၂၉။ ခေဠော - တံတွေး။
၃၀။ သိင်္ဃာဏိကာ - နှပ်။
၃၁။ လသိကာ - အစေး။
၃၂။ မုတ္တံ - ကျင်ငယ်။