စေတီယကျွန် (၁၅) မျိုး


၁။ ကျောင်းကျွန် (၆) မျိုး၊
၂။ -------- ကျွန် (၉) မျိုး၊
ပေါင်း (၁၅) မျိုး။