အာမိသတရား (၃) ပါး

၁။ ကာမာမိသ - ကာမဂုဏ်တရား လိုက်စားခြင်း။
၂။ လောကာမိသ - လောကသုံးပါး ခင်တွယ်ခြင်း။
၃။ ဝဋ္ဋာမိသ - ဝဋ်သုံးပါး ခင်တွယ်ခြင်း။