ဂေါစရရုပ် (၄) ပါး


၁။ ရူပ - အဆင်း။
၂။ သဒ္ဒ - အသံ။
၃။ ဂန္ဓ - အနံ့။
၄။ ရသ - အရသာ။