ကိုယ်စောင့်နတ် (၁၂) ပါး


၁။ သတ္တဘာဂ နတ် - နဖူးစာရေးမှတ်သည်။
၂။ သူရဿတီ နတ် - ပညာကို ပွားစေတတ်သည်။
၃။ သကျ နတ် - စည်းစိမ်ဥစ္စာကို ပေးစေတတ်သည်။
၄။ မဟိရာဇာ နတ် - အိပ်မက်ကို ပေးစေတတ်သည်။
၅။ ဝါမသူရ နတ် - နိမိတ်ကို ပြတတ်သည်။
၆။ ဇနသူရ နတ် - အလှူပေးသည်ကို မှတ်တတ်သည်။၇။ ကရဝါ နတ် - ကာမသုခကို ပေးစေတတ်သည်။
၈။ ယောတိက နတ် - သွားလေရာလိုက်၍ စောင်မတတ်သည်။
၉။ ကလျာဏမိတ္တ နတ် - ကောင်းသောစကားကို မှတ်သားတတ်သည်။
၁၀။ စန္ဒာဒေဝီ နတ် - ကျက်သရေကို စောင့်တတ်သည်။
၁၁။ နရိန္ဒာဒေဝီ နတ် - အိပ်သောအခါ ဦးခေါင်းရင်းက စောင့်တတ်သည်။
၁၂။ ကာလကဏ္ဏီ နတ် - နတ်ယုတ်မာမကောင်းမှုကိုတိုက်တွန်းတတ်သည်။