ကြွက် (၄) မျိုး


၁။ တွင်းတူးလျက် မအောင်းသော ကြွက်။
၂။ အောင်းလျက် တွင်းမတူးသော ကြွက်။
၃။ တွင်းလည်းတူး အောင်းလည်းအောင်းသော ကြွက်။
၄။ တွင်းလည်းမတူး အောင်းလည်းမအောင်းသော ကြွက်။
(ပုဂ္ဂလပညတ် နှင့် စတုက္က အင်္ဂုတ္တိုရ်)