စောင်း၏ ဂါမ (၃) ပါး


၁။ ဆဇ္ဇဂါမ - စောင်းလက်ရုံးကို (၃) ပါး ပြု၍ အထက်အပုံ။
၂။ မဇ္ဈိမဂါမ - ၎င်း အလယ်ပုံ။
၃။ သာဓာရဏဂါမ - ၎င်း အောက်အပုံ။ (ဂန္ဓာရဂါမ - မာဃဋီကာ အဆို)