ခဏ (၅) ပါး


၁။ လက်ဖျစ် ၁ တွက် - ၁ ခဏ။
၂။ ၁၀ ခဏ - ၁ လယ။
၃။ ၁၀ လယ -  ၁ ခဏလယ။
၄။ ၁၀ခဏလယ - ၁ မုဟုတ္တ။
၅။ ၁၀ မုဟုတ္တ - ၁ ခဏ မုဟုတ္တ။