ကာလ (၃) ပါး


၁။ အတိတ်ကာလ -လွန်ခဲ့သောကာလ။
၂။ အနာဂတ်ကာလ- နောက်ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ကာလ။
၃။ ပစ္စုပ္ပန်ကာလ- ယခုဖြစ်ဆဲ ကာလ။