အကျွမ်းမဝင်ရာ (၁၀) ပါး


၁။ မြွေကို အကျွမ်းမဝင်ရာ၊
၂။ နေကို အကျွမ်းမဝင်ရာ၊
၃။ မီးကို အကျွမ်းမဝင်ရာ၊
၄။ ရေကို အကျွမ်းမဝင်ရာ၊
၅။ ခွေးကို အကျွမ်းမဝင်ရာ၊
၆။ ကျွဲကို အကျွမ်းမဝင်ရာ၊
၇။ ဆင်ကို အကျွမ်းမဝင်ရာ၊
၈။ လူရူးကို အကျွမ်းမဝင်ရာ၊
၉။ အရှင်မင်းစိုးကို အကျွမ်းမဝင်ရာ၊
၁၀။ အရှင်နှင့်စပ်သောကျွန်ကို အကျွမ်းမဝင်ရာ။