ဂန္ဓ (၄) ပါး (အနံ့)


၁။ သုဂန္ဓ - ကောင်းသောအနံ့။
၂။ ဒုဂန္ဓ - မကောင်းသော အနံ့။
၃။ ဥဂ္ဂတ - ထက်သော အနံ့။
၄။ အနုဂ္ဂတ - နုံ့သော အနံ့။