အမွေခံထိုက်သော သား (၆) ယောက်


၁။ ဩရသ - ရင်၌ ဖြစ်သော သား။
၂။ ခေတ္တဇ- ကျွန်မနှင့် သင့်ရာမှ မွေးသောသား။
၃။ ဟေဋ္ဌိမ-အပြောင်မယား သား။ ( မယားငယ်ကို ဆိုသည်။)
၄။ ပုဗ္ဗက-လင်ပါ မယားပါ သားသမီးများ။
၅။ ကိတ္တိမ-အမွေခံသားအဖြစ် အထင်အရှား မွေးစားသောသား။
၆။ အပတိဋ္ဌ-ကောက်၍ မွေးသောသား၊ (ဇီဝကကဲ့သို့) သားမျိုး။
(အဋ္ သင်္ခပ ဓမ္မသတ်ကျမ်း၊ ပုဒ်မ-၁၅၀)