အထက်ကိုယ်ကလာပ်စည်း (၄) ပါး

၁။ အဋ္ဌ ကလာပ် - ပထဝီ၊ အာပေါ၊ တေဇော၊ ဝါယော၊ ဝဏ္ဏ၊ ဂန္ဓ၊ ရသ၊ ဩဇာ၊ ရုပ် ၈ ခု။
၂။ ဇီဝိတနဝက ကလာပ် - အဋ္ဌကလာပ်ရုပ် ၈ ခုတွင် ဇီဝိတရုပ်ထည့် ၉ ပါး။
၃။ ကာယဒသက ကလာပ် - ဇီဝိတနဝကတွင် ကာယပသာဒထည့် ၁၀ ပါး။
၄။ ဘာဝဒကသက ကလာပ် - ဇီဝိတနဝကတွင် ဘာဝရုပ်ထည့် ၁၀ ပါး။