ကြေးသံ (၁၀) ပါး


၁။ စည်းစုတ်။
၂။ ခွက်ခွင်း။
၃။ ကြေးနင်း။
၄။ မောင်း။
၅။ ခေါင်းလောင်း။
၆။ ကြေးစည်။
၇။ နရည်းဇရာ။
၈။ ဆည်းလည်း။
၉။ ကြေးပတ်။
၁၀။ အိုးစည်။