အဓောမုခ နက္ခတ် (၉) လုံး


အဓောမုခ = အောက်သို့ မျက်နှာမူသော
၁။ မူလ။
၂။ အဿလိသ။
၃။ ကြတ္တိကာ။
၄။ ဝိသာခါ။
၅။ ဘရဏီ။
၆။ မာဃ။
၇။ ပြုဗ္ဗာသဠ်။
၈။ ပြုဗ္ဗာပရပိုဒ်။
၉။ ပြုဗ္ဗာဘရဂုဏ္ဏီ။