အဓိပတိတရား (၄) ပါး

၁။ ဆန္ဒာဓိပတိ- အလိုဆန္ဒ အကြီးအမှူး။
၂။ ဝီရိယာဓိပတိ - ဝီရိယ အကြီးအမှူး။
၃။ စိတ္တာဓိပတိ - စိတ်အကြီးအမှူး။
၄။ ဝီမံသာဓိံပတိ - ပညာ အကြီးအမှူး။