ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ မထိုက်သော မိန်းမ (၃) မျိုး


၁။ မိမိပိုင်သော မယား။
၂။ ပိုင်သူ စောင့်ရှောက်သူတို့က အခွင့်ပေးထားသော မိန်းမ။
၃။ ပိုင်သူ စောင့်ရှောက်သူမရှိ လွှတ်ထားသော အရူးမ။